Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
EKSÝK GÜN BÝLDÝRÝMÝ HAKKINDA BÝLMEDÝKLERÝMÝZ....
YazarlarBilindiði üzere iþverenler ay içinde 30 günden az çalýþtýrdýklarý sigortalýlarýn eksik gün çalýþma nedenlerini APHB’ nin verilmesi gereken süre içinde Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin 10 nolu ekindeki Eksik Gün Bildirim Formu düzenlemek ve ekine ispat edici belgeleriyle eklemek suretiyle SGK’ ya bildirmek zorundadýr. Eksik Gün Bildirim Formlarý, özel sektör iþverenleri için belgenin iliþkin olduðu ayý takip eden ayýn 23’üne kadar, resmi sektör iþverenler ise takip eden ayýn 7’sine kadar Kuruma elden vermek veya taahhütlü/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmektedir.

Toplu iþ sözleþmesi hükümlerinin geçerli olduðu iþyerleri, resmi sektör iþyerleri ve 30 ve daha fazla sayýda iþçi çalýþtýran iþyerleri 2012/Nisan ayýndan buyana Eksik Gün Bildirim Formunu ve eki sigortalýlarýn eksik çalýþtýklarýný ispat edici belgeleri SGK’ ya vermekten muaf tutulmuþken; özel sektör iþyerlerinden 1 ila 29 arasýnda iþçi çalýþtýran iþyerlerini 2012/Nisan ayýndan buyana Eksik Gün Bildirim Formu ve eki ispat edici belgeleri düzenleyerek SGK’ ya APHB’ nin verilmesi gereken yasal sürede vermek zorundaydý.

Durum böyleyken, kýrtasiyeciliði azaltma ve iþlemlerin daha hýzlý yapýlmasýný saðlama adýna Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinde yapýlan ve 21.08.2013 tarih 28742 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren deðiþiklik ile 2013/Temmuz ayý APHB’nden baþlanýlarak 10 ve üzerinde iþçi çalýþtýran özel sektör iþyerlerinin, eksik gün nedenini aylýk prim ve hizmet belgesinde belirtmeleri halinde SSÝY’ nin 10 nolu ekinde yer alan ‘Sigortalýlarýn Eksik Gün Bildirim Formu’ ve eki belgelerini düzenleyip SGK’ ya vermeleri zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr. Artýk bundan böyle 10 ve üzerinde iþçi çalýþtýran iþyerlerinin Eksik Gün Bildirim Formu düzenlemesine gerek yoktur.

Konunun teknik detaylarýna girmeden önce konu hakkýndaki mevzuatý incelemekte fayda var. Bilindiði üzere sigortalýlarýn hizmetlerinin ay içinde 30 günden eksik bildirilmesi hali Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin 102. maddesinin 12, 13 ve 14. fýkralarýnda düzenlenmiþtir. Sözkonusu yönetmelik hükümleri aynen þöyledir:

12) Aylýk prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalýþan veya eksik ücret ödenen sigortalýlara iliþkin;

a) Kurumca elektronik ortamda alýnabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiþ saðlýk hizmeti sunucularýndan veya iþyeri hekimlerinden alýnmýþ istirahatli olduðunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylýksýz izinli olduðunu kanýtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezasý uygulamasý, gözaltýna alýnma ile tutukluluk hâline iliþkin belgeleri,

ç) Kýsmi süreli çalýþmalara ait yazýlý iþ sözleþmesi,

d) Sigortalýnýn imzasýný taþýyan puantaj kayýtlarý,

e) Grev, lokavt, genel hayatý etkileyen olaylar, doðal afetler nedeniyle iþyerinde faaliyetin durdurulduðunu veya iþe ara verildiðini gösteren ilgili resmî makamlardan alýnan yazý örneði,

sigortalýlarýn eksik gün bildirimine iliþkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.

(13) Onikinci fýkrada sayýlan hâllere iliþkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanlarý, aylýk prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde iþleme konulmaz. Bu durumlarýn dýþýndaki otuz günden az çalýþýlan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

(14) Genel bütçeye dâhil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonlarýn, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafýndan kurulan birlik ve iþletmelerin, bütçeden yardým alan kuruluþlar ile özel kanunla kurulmuþ diðer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluþlarýn, kamu iktisadi teþebbüslerinin ve bunlarýn baðlý ortaklýklarý ile müessese ve iþletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlasý kamuya ait olan diðer ortaklýklarýnýn, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn ve üst kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, vakýflarýn, 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu kapsamýndaki kuruluþlarýn iþyerleri ve toplu iþ sözleþmesi yapýlan iþyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalýnýn çalýþtýrýldýðý aylara iliþkin özel sektör iþyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylýk prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu iþyerleri için ayrýca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.

Þimdi yukarýdaki mevzuat hükümleri ve yapýlan deðiþiklikleri göz önüne alarak konuyu maddeler halinde inceleyelim:

1. 2013/Temmuz ayý APHB’nden baþlanýlarak 10 ve üzerinde sigortalýnýn bildirildiði aylara iliþkin özel sektör iþyerlerinin, eksik gün nedenlerini APHB’ nde belirtmeleri halinde, Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgelerini Kurumumuza vermelerine gerek bulunmamaktadýr.

2. Buna karþýn 1 ila 9 (dâhil) sigortalýnýn bildirildiði aylar için özel sektör iþyerleri, eksik gün nedenleri hem APHB’nde belirtecek hem de APHB’nin verilmesi gereken süre içinde Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri düzenleyerek SGK’ ya vereceklerdir.

3. 10 ve üzerinde sigortalý çalýþtýrýlýp çalýþtýrýlmadýðýnýn tespiti sýrasýnda, ay içinde hizmet akdi devam eden sigortalýlarla birlikte;

-Alt iþverenler tarafýndan çalýþtýrýlan sigortalýlar,

-Ay içinde çeþitli nedenlerle çalýþmasý olmayan sýfýr gün ve sýfýr kazançlý sigortalýlar,

-Ay içinde iþe giren ve iþten ayrýlan sigortalýlar,

hesaplamaya dahil edilecektir.

4. 1 ila 9 (dâhil) arasýnda iþçi çalýþtýran özel sektör iþyerleri için 2013/Aðustos ayýndan baþlamak üzere Kuruma verilen APHB’ nde sigortalýnýn eksik gün bildirim nedeninin 07-Puantaj olarak kodlanmasý halinde Kuruma verilecek olan Eksik Gün Bildirim Formunun ekindeki puantaj kayýtlarýnda sigortalýnýn imzasýnýn bulunmasý þarttýr. Sigortalýnýn imzasýnýn bulunmadýðý puantaj kayýtlarý sadece o sigortalý bakýmýndan geçerli sayýlmayacaktýr.

5. Buna göre 2013/Aðustos ayýndan baþlanýlarak yasal süresi içerisinde SGK’ ya verilen Eksik Gün Bildirim Formu ekindeki Puantaj Kayýtlarý Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafýndan kontrol edilecek yapýlacak kontrollerde; her bir sigortalýnýn imzasýnýn bulunup bulunmadýðýna bakýlacaktýr. Örneðin verilen puantaj kayýtlarýnda 7 sigortalý kayýtlý ve bunlardan 5 tanesinin imzasý var 2 tanesinin imzasý yok ise; verilen puantaj kayýtlarý imzasý olan 5 sigortalý için geçerli sayýlacak, imzasý olmayan 2 sigortalý için ise geçerli sayýlmayacaktýr.

6. Geçmiþte uygulamanýn nasýl olduðunu kýsaca bir hatýrlamak adýna;

ü 2000/Ocak ila 2011/Ocak aylarý arasýnda :Kamu iþyerleri ile toplu iþ sözleþmesi imzalanan iþyerleri,

ü 2011/Þubat ayý ila 2012/Mart ayý arasýnda :Kamu iþyerleri ile 50 ve üzerinde iþçi çalýþtýran iþyerleri,

ü 2012/Nisan ila 2013/Haziran aylarý arasýnda :30 ve üzerinde iþçi çalýþtýran iþyerleri,

ü 2013/Temmuz ayý ve sonrasýnda ise :10 ve üzerinde iþçi çalýþtýran özel sektör iþyerleri,

Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgelerini SGK’ ya vermekten muaf tutulmuþlardýr.

Eksik gün bildirimde bulunan iþverenlerin eksik gün bildirim formunu vermekle yükümlü olup olmadýklarýnýn tespiti sýrasýnda yukarýda belirtilen dönem aralýklarýna bakýlarak iþlem yapýlacaktýr.

Örnek: 2012/Kasým ayýnda 15 kiþi çalýþtýran (A) Ltd.Þti.’ nin ay içinde 30 günden eksik çalýþmasý bulunan sigortalýlar için Eksik Gün Bildirim Formunu Kurumumuza vermediði tespit edilmiþtir. 2012/Nisan ila 2013/Haziran aylarýnda 30 ve üzerinde iþçi çalýþtýran iþyerlerinin Eksik Gün Bildirim Formu vermekten muaf tutulduðu, bahse konu iþyerinin ise 15 kiþi çalýþtýrmasýndan dolayý Eksik Gün Bildirim Formu verme yükümlüsü olduðu nazara alýnarak, anýlan iþverenden eksik bildirilen süreye iliþkin Ek APHB vermesi istenilecektir.

Verilen Eksik Gün Belgelerinin ve Eki Belgelerin Geçerli Sayýlmamasý Halinde Düzenlenecek Olan Ek APHB’ne Ýdari Para Cezasý Uygulanacak mý?

Bu sorunun cevabý 5237 Sayýlý Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde saklýdýr. Kanun metni aynen þöyledir:

(1) Ýþlendiði zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayýlmayan bir fiilden dolayý kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Ýþlendikten sonra yürürlüðe giren kanuna göre suç sayýlmayan bir fiilden dolayý da kimse cezalandýrýlamaz ve hakkýnda güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuþsa infazý ve kanuni neticeleri kendiliðinden kalkar.

(2) Suçun iþlendiði zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüðe giren kanunlarýn hükümleri farklý ise, failin lehine olan kanun uygulanýr ve infaz olunur.

Hukukun temel prensiplerinden biri olan kanun deðiþikliðinin failin lehine bir durum ortaya çýkarmasý halinde failin lehine olan kanun hükmünün uygulanacaðý ilkesinden yola çýkarak buna göre; 2013/Temmuz ayý APHB’ nden baþlanýlarak 1 ila 9 (dâhil) sigortalýnýn bildirildiði aylara iliþkin özel sektör iþyerleri, ay içinde 30 günden az çalýþtýrdýðý sigortalýlarýn eksik gün nedenlerini APHB’ne kodlamak ve Eksik Gün Bildirim Formu ile SGK’ ya bildirmekle yükümlü olmalarý nedeniyle; 2013/Temmuz (dâhil) öncesi ve sonrasý aylara iliþkin Eksik Gün Bildirim Formunu vermekle yükümlü olmasýna raðmen vermeyen özel sektör iþyerlerinden sadece 1 ila 9 (dâhil) sigortalý çalýþtýran iþyerleri hakkýnda, 30 günden az bildirilen sürelere ait iþleme alýnacak olan Ek APHB için idari para cezasý uygulanacaktýr.

Öte yandan, eksik gün bildirim formu ve eki belgeleri Kuruma vermekle yükümlü tutulan iþyerleri hakkýnda SSÝY’nde yapýlan yeni düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarihten önce iþlenmiþ olan fiiller açýsýndan iþlendiði tarihte yürürlükte olan hükme göre idari para cezasýna muhatap olacaklar hakkýnda deðiþen yönetmelik hükmünde lehte bir düzenleme mevcut olmasý durumunda lehte olan hüküm gereðince idari para cezasý uygulanmayacak, teblið edilmiþ fakat henüz tahsil edilmemiþ olan idari para cezalarý iptal edilecek, buna karþýn tahsil edilmiþ olan idari para cezalarý iade edilmeyecektir.

Örnek: (X) Aþ’ ye ait tekstil fabrikasý iþyerinde 52 sigortalýnýn bildirildiði 2010/Ekim (*) ayý APHB’nde (B) sigortalýsý için 21-Diðer Ücretsiz Ýzin kodlamasýyla 12 gün eksik bildirimde bulunulmuþtur. Kurum tarafýndan 01.07.2013 tarihinde yapýlan kontrolde Eksik Gün Bildirim Formu ve eki ücretsiz izin belgesinin Kuruma verilmemiþ olduðu tespit edilmiþtir. Bunun üzerine sigortalýnýn 2010/Ekim ayýnda Kurumumuza eksik bildirilen 12 günlük hizmetinin tahakkukunun saðlanmasý için iþverenden Ek APHB’ nin 1 aylýk süre içinde verilmesi 7201 sayýlý kanuna göre 09.08.2013 tarihinde tebliði yapýlan iadeli taahhütlü yazý ile istenilmiþ olmasýna raðmen iþveren tarafýndan sözkonusu Ek APHB’ nin yazýnýn verilmediði varsayýldýðýnda;

(*) 2010/Ekim ayýnda kamu idareleri ile toplu iþ sözleþmesi imzalanan iþyerleri haricindeki tüm iþyerlerinin Eksik Gün Bildirim Formu düzenleme zorunluluðu bulunmasýna raðmen örnekteki iþveren bu yükümlülüðünü yerine getirmemiþtir.

- Bahse konu döneme ait Ek APHB Kurum tarafýndan resen düzenlenerek iþleme alýnacak ve tahakkuk edecek primler 7201 sayýlý Kanuna göre teblið edilecek bir yazý ile iþverene bildirilecektir.

- Ancak mevcut yönetmelikte yapýlan deðiþiklik hükmüne göre 10 ve üzerinde sigortalý çalýþtýrdýðý halde eksik gün bildirimleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen iþverenlere Türk Ceza Kanununun yukarýda yazan hükümleri gereði idari para cezasý uygulanmayacaktýr.

Ýþveren Tarafýndan Yasal Süresinde Verilmesi Raðmen Yapýlan Kontroller Sonucunda Kurumca Geçerli Sayýlmayan Eksik Gün Bildirimlerine Ne Gibi Ýþlem Yapýlacaktýr.?

Eksik gün nedenlerine iliþkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilmesine raðmen Kurumca geçerli sayýlmamasý halinde, iþverenden eksik bildirilen günlere iliþkin Ek APHB’ nin 1 aylýk süre içinde verilmesi 7201 sayýlý Kanuna göre teblið edilecek yazý ile istenilecek, Ek APHB’ nin söz konusu yazýnýn tebliðinden itibaren 1 aylýk süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili ünitece re’sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yazý ile iþverene teblið edilecektir.

Eksik bildirilen günlere iliþkin Ek APHB’ nin Kuruma verilmesine iliþkin yapýlan tebligat üzerine, iþverene ek nitelikte aylýk prim ve hizmet belgesi yerine söz konusu belgede kayýtlý sigortalýlarýn eksik çalýþma nedenlerine iliþkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde söz konusu belgelere de itibar edilecektir.

Ýþyerlerinde kýsmi zamanlý (part-time) olarak çalýþan sigortalýlar için düzenlenmiþ olan yazýlý sözleþmenin noterden tasdikli olmasý zorunlu deðildir. Kýsmi süreli çalýþmalara ait iþ sözleþmesi noterden onaysýz ve yasal süresi dýþýnda verilmiþ ise, verildiði ay ve sonrasý için hüküm ifade edecektir. Kýsmi iþ sözleþmesinin, Yönetmeliðin 10 numaralý ekinde yayýnlanan “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde ve aylýk prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kuruma verilmiþ olmasý kaydýyla, söz konusu form ve sözleþme iþverenlerden, sözleþme süresi boyunca, her ay tekrar istenilmeyecektir.

Eksik gün nedenlerine iliþkin bilgi ve belgeleri Kuruma vermekle yükümlü tutulduklarý halde vermeyen veya vermelerine raðmen Kurumca geçerli sayýlmayan iþverene gönderilecek olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylýk prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalýlar için düzenlenmesi gerektiði, prim ödeme gün sayýsý ve prime esas kazanç tutarý da belirtilecektir.

Ýþverenden istenilecek olan Ek APHB’ndeki prime esas kazanç tutarýnýn ne kadar olacaðý, sigortalýnýn ilgili ayda daha önce Kuruma bildirilmiþ olan prime esas kazanç tutarýnýn prim ödeme gün sayýsýna bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarýnýn eksik bildirilen gün sayýsý ile çarpýlmasý suretiyle hesaplanacaktýr.

Örnek - (A) iþverenince 2012/Mart ayýna iliþkin olarak düzenlenen aylýk prim ve hizmet belgesinde kayýtlý sigortalýlarýn prim ödeme gün sayýsýnýn ve prime esas kazanç tutarýnýn,Sigortalý Gün SPEK Ýþe Giriþ Tarihi Ýþten Ayrýlýþ Tarihi Eksik Gün Nedeni
A Sigortalýsý 25 900,00 ------- ------- Ýstirahatli
B Sigortalýsý 28 1000,00 ------- ------- Ücretsiz izinli

olduðu ve eksik gün nedenlerine iliþkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmediði varsayýldýðýnda, iþverence düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylýk prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayýsý (A) sigortalýsý için 5 gün, (B) sigortalýsý için 2 gün olacak, prime esas kazanç tutarý ise;


 

A Sigortalýsý için : 900,00/ 25 gün = 36,00
: 36,00 x 5 gün = 180,00 TL
B Sigortalýsý için : 1000,00/ 28 gün = 35,71
: 35,71 x 2 gün = 71,42 TL olacaktýr.

Sigortalýlarýn ay içinde 30 günden az çalýþtýrýlmasý halinde yapýlacak olan uygulama yukarýda detaylý bir þekilde anlatýldýðý üzere yapýlacak olup tüm iþverenlerimize herhangi bir idari para cezasý yaptýrýmýyla karþý karþýya kalmamalarý bakýmýndan;


 


Önemle duyurulur.


 


 


Ramazan ELMA


Türkoðlu SGK Müdürü

Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.