Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
APARTMAN YÖNETÝCÝSÝNE VERÝLECEK ÜCRET VERGÝLENDÝRÝLMELÝDÝR...
HaberlerT.C.
GELÝR ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI
Antalya Vergi Dairesi Baþkanlýðý
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüðü
SAYI : B.07.1.GÝB.4.07.16.01/GVK.ÖZ.05.106

KONU : Apartman yöneticisine ödenen ücretin vergilendirilipVergilendirilmeyeceði.

ÝLGÝ : .... tarihli dilekçeniz


Ýlgide kayýtlý yazýnýzda; Huzur sitesi yöneticisi Levent Abit’in apartman yöneticiliðinden dolayý 800,00.-YTL huzur hakký adý altýnda aylýk aldýðýný bu ücretin vergilendirilip vergilendirilmeyeceði konusunda tereddüt hasýl olduðundan bu konuda özelge talep ettiðiniz anlaþýlmýþtýr.

Bilindiði üzere, 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinin 1 ve 2. paragrafýnda “Ücret, iþverene tabi ve belirli bir iþyerine baðlý olarak çalýþanlara hizmet karþýlýðý verilen para ve ayýnlar ile saðlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatý (Mali sorumluluk tazminatý), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakký, prim, ikramiye, gider karþýlýðý veya baþka adlar altýnda ödenmiþ olmasý veya bir ortaklýk münasebeti niteliðinde olmamak þartý ile kazancýn belli bir yüzdesi þeklinde tayin edilmiþ bulunmasý onun mahiyetini deðiþtirmez.” hükmü yer almýþtýr.

Bu hükme göre; apartman yönetimi tarafýndan yapýlan ödemeler, iþverene tabi ve bir iþyerine baðlý olarak yapýldýðýndan ücret olarak deðerlendirilmesi, dolayýsýyla da ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.

Ayný Kanunun 94. maddesinin 1. fýkrasýnda “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret þirketleri, iþ ortaklýklarý, dernekler, vakýflar, dernek ve vakýflarýn iktisadi iþletmeleri, kooperatifler, yatýrým fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabý, zirai kazançlarýný bilanço veya zirai iþletme hesabý esasýna göre tespit eden çiftçiler aþaðýdaki bentlerde sayýlan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptýklarý sýrada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmiþ, maddenin 1. bendinde, “Hizmet erbabýna ödenen ücretler ile 61. maddede yazýlý olup ücret sayýlan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre tevkifat yapýlacaðý” hükme baðlanmýþtýr.

Bu açýklamalara göre; apartman yönetimi tarafýndan yöneticiye ödenen 800,00-YTL nin ücret olarak deðerlendirilerek, bu ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatý yapýlmasý gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereðini rica ederim.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.