Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
YARGITAY'DAN YENÝ VE ÖNEMLÝ ÝÇTÝHAT'LAR
Yargýtay kararlarý
ÇATI ONARIMI GÝBÝ TAMÝRATLARIN BEKLEMEYE TAHAMMULÜNÜN OLMAMASI NEDENÝ ÝLE MAHKEMECE TESPÝTÝNE GEREK YOKTUR....

Yargýtay 18. Hukuk Dairesi,
Esas: 2011/1651,
Karar: 2011/4063 Ýçtihat


ÖZET
"Davacý, çatýyý tamir ettirdiðini ileri sürerek tamir masraflarýnýn diðer kat maliklerinden arsa paylarý oranýnda tahsilini talep etmektedir.
Dava konusu çatýnýn onarýma muhtaç olduðu, bu tür tamiratlarýn beklemeye tahammülünün bulunmadýðý gibi ayrýca bu durumun belgelenmesi için mahkemece tespit yaptýrýlmasýna da gerek olmadýðýndan; mahkemece tüm deliller deðerlendirilerek anataþýnmazýn çatýsý için yapýlan masraf belirlenip arsa paylarý oranýnda davalýlardan tahsiline karar verilmesi gerekir."

"Dava dilekçesinde, fazlaya iliþkin haklarý saklý kalmak kaydýyla çatý onarým bedeli olarak 2.400 TL'nin yasal faiziyle birlikte davalý taraftan tahsili istenilmiþtir. Mahkemece davanýn reddine karar verilmiþ, hüküm davacý vekili tarafýndan temyiz edilmiþtir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduðu anlaþýldýktan sonra dosyadaki bütün kaðýtlar okunup gereði düþünüldü:

KARAR : Davacý vekili dava dilekçesinde kat irtifaklý anataþýnmazýn onaylý mimari projesinde bulunan çatýda meydana gelen bozukluðu tamir ettirdiðini, tüm kat maliklerinin yapmasý gereken bu tamirat iþini kendisinin yapmak mecburiyetinde kaldýðýný ileri sürerek fazlaya iliþkin hak saklý kalmak kaydýyla bu iþle ilgili olan 2.400,00 TL'nin arsa paylarý oranýnda davalýlardan tahsilini istemiþ, mahkemece çatýnýn acilen onarýlmasý için mahkeme aracýlýðýyla yaptýrýlmýþ bir tespit bulunmadýðý, bu iþ için kat maliklerinin beþte dördünün rýzasýnýn alýnmadýðý gerekçesiyle davanýn reddine karar verilmiþtir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden özellikle bilirkiþi raporu içeriðinden anataþýnmazýn onaylý mimari projesinde 1, 5, 9 numaralý baðýmsýz bölümlerin üzerinde çatý bulunduðu, davacýnýn 9 numaralý baðýmsýz bölümünün maliki olduðu, söz konusu ahþap kiremit çatýnýn onarýmýnýn davacý tarafýndan yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Yasasý'nýn 19. maddesinin birinci fýkrasýna göre kat malikleri, ana taþýnmazýn bakýmýna ve mimari durumu ile güzelliðini ve saðlamlýðýný titizlikle korumaya mecburdurlar. Dava konusu çatýnýn onarýma muhtaç olduðu, bu tür tamiratlarýn beklemeye tahammülünün bulunmadýðý gibi ayrýca bu durumun belgelenmesi için mahkemece tespit yaptýrýlmasýna da gerek olmadýðýndan mahkemece davacýnýn harcamalarýnýn denetlenip toplanan tüm deliller deðerlendirilerek anataþýnmazýn çatýsý için yapmýþ olduðu masraf miktarý belirlenip bunun, arsa paylarý oranýnda davalýlardan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazýlý gerekçeyle davanýn reddi doðru görülmemiþtir.

KARAR : Bu itibarla yukarýda açýklanan esaslar gözönünde tutulmaksýzýn yazýlý þekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlarý bu nedenlerle yerinde olduðundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereðince BOZULMASINA, temyiz peþin harcýnýn istek halinde temyiz edene iadesine, 28.03.2011 gününde oybirliðiyle karar verildi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ýlgili Mevzuat Hükmü : Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 19 :Kat malikleri, anagayrimenkulün bakýmýna ve mimarý durumu ile güzelliðini ve saðlamlýðýný titizlikle korumaya mecburdurlar.

(Deðiþik fýkra: 13/04/1983 - 2814/8 md.;Deðiþik fýkra: 14/11/2007-5711 S.K./8.mad.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beþte dördünün yazýlý rýzasý olmadýkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inþaat, onarým ve tesisler, deðiþik renkte dýþ badana veya boya yaptýramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluðun anayapýya veya baðýmsýz bir bölüme veya bölümlere zarar verdiðinin ve acilen onarýlmasý gerektiðinin veya anayapýnýn güçlendirilmesinin zorunlu olduðunun mahkemece tespit edilmiþ olmasý halinde, bu onarým ve güçlendirmenin projesine ve tekniðine uygun biçimde yapýlmasý konusunda kat maliklerinin rýzasý aranmaz. Kat maliki kendi baðýmsýz bölümünde anayapýya zarar verecek nitelikte onarým, tesis ve deðiþiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine baðlantýlý bulunan baðýmsýz bölümlerin baðlantýlý yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rýzasý ile anayapýya zarar vermeyecek onarým, tesis ve deðiþiklik yapýlabilir.

Her kat maliki anagayrimenkule ve diðer baðýmsýz bölümlere, kusuru ile verdiði zarardan dolayý diðer kat maliklerine karþý sorumludur.
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.