Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
www.visionyönetim.com - www.vizyonyönetim.com

Vision Kurumsal Facebook Sayfamýzý begenin.Soracagýnýz sorulara merak ettiklerinize kýsa sürede cevap bulun.. VÝSÝON KURUMSAL FACEBOOK SAYFASINI BEGENMEK ÝÇÝN TIKLAYINIZ

Profesyonel Apartman Yöneticisi

Apartman ortak yaþamýnda bir çok sorunlara neden olan ve kat sakinleri arasýndaki iliþkileri zedeleme durumuna gelen apartman yöneticiliði tarafýmýzdan , profesyonel bir anlayýþ ile yapýlmaktadýr.

Bu hizmetimiz apartman, site yada iþ merkezlerinin kiracý yada malikleri arasýndaki sorunlarý en aza indirgeyerek profesyonel olarak yönetilmesini kapsamaktadýr.

TEL: 0216.347 38 55 TEL: 0216.347 39 47
YÖNETÝCÝNÝN HÝZMET SEBEBÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL ETMESÝ...
Yargýtay kararlarýT.C.
YARGITAY
11. CEZA DAÝRESÝ
E. 2003/9372
K. 2004/7237
T. 7.10.2004

• APARTMAN YÖNETÝCÝSÝ ( Kat Maliklerinden Toplanan Parayý Yeni Yönetime Devretmemesi/Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal - Hukuki Uyuþmazlýk Olarak Kabul Edilemeyeceði )
• HÝZMET SEBEBÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL ( Apartman Yöneticisinin Kat Maliklerinden Toplanan Parayý Yeni Yönetime Devretmemesi )

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN
KAT MALÝKÝ YÖNETÝCÝ OLMAK ÝSTESE DAHÝ DÝÐER KAT MALÝKLERÝ DIÞARDAN YÖNETÝCÝ ATAYABÝLÝRLER
KMKDavacý; Diðer Kat maliklerinin kendisine besledikleri husumet nedeni ile, Yöneticilik sýrasý kendine geldiðinde, Davalý kat maliklerinin, "Dýþardan bir Yönetici"'yi atadýklarýný, Buna açýkca itiraz etmesine ve kat maliklerine ek yük getireceðini bile bile, ekseriyetle Dýþardan yönetici seçtiklerini belirtmiþ ve ;
Sulh Hukuk mahkemesine baþvurarak Genel kurul kararýnýn iptalini talep etmiþtir.

HABERÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYINIZ
ÝÞLETME PROJESÝNÝN BORÇLUYA TEBLÝÐ EDÝLÝP KESÝNLEÞMESÝ
Yargýtay kararlarýT.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAÝRESÝ
E. 2002/12516
K. 2002/13456
T. 24.6.2002• ÝÞLETME PROJESÝNÝN BORÇLUYA TEBLÝÐ EDÝLÝP KESÝNLEÞMESÝ ( Apartman Yönetim Kurulu Kararý – Tek Yada Ayrý Parsel Üzerinde Bulunan Taþýnmaz )

• APARTMAN YÖNETÝM KURULU KARARI ( Ýþletme Projesinin Borçluya Teblið Edilip Kesinleþmesi – Tek Yada Ayrý Parsel Üzerinde Bulunan Taþýnmaz )

• TEK YADA AYRI PARSEL ÜZERÝNDE BULUNAN TAÞINMAZ ( Apartman Yönetim Kurulu Kararý – Ýþletme Projesinin Borçluya Teblið Edilip Kesinleþmesi )

Haberin devamý için týklayýn...
APARTMAN ADINA "YÖNETÝM HESABI" AÇMA ZORUNLULUÐU;
KMKT.C.
ANTALYA
4. SULH HUKUK MAHKEMESÝ
ESAS NO: 2011/799
KARAR NO: 2012/881
DAVA: Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
DAVA TARÝHÝ: 13/05/2011
KARAR TARÝHÝ: 19/07/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnýn sonunda,

GEREÐÝ DÜÞÜNÜLDÜ: Davacý dilekçesinde özetle, Y... Ç... Apartmanýnda ailesi ile ikamet ettiðini, apartman aidatlarýný elden ödeme uygulamasýnda imza atýlmasýný talep ettiðini bunun üzerine yöneticinin ben imza atmam tepkisi ile karþýlaþtýðýný,..............

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN.....
BU SENE RESMÝ TATÝLLER NE ZAMAN? ÝÞTE 2018 TATÝL TARÝHLERÝ
Dikkat15 tatil için geri sayým baþladý!
Tüm öðrenci ve veliler 15 tatil ne zaman? sorusunun yanýtýný araþtýrýyor.

Apartman Hizmet görevlilerinize vereceðiniz 2018 yýlý Resmi tatil programý'da haberin devamýnda görebilirsiniz


Haberin devamý için týklayýn...
APARTMAN GÖREVLÝLERÝNÝN MAAÞI NET 1.725.08 TL OLDU.
Konut Kapýcýlarý01.01.2018'den baþlamak üzere Asgari ücret Brüt rakamý 2.029.50 TL oldu.
Buna göre Kapýcý olarak bilinen Apartman görevlilerinin ve ev hizmetlerinde çalýþanlarýn net maaþý 1.725.08TL oldu.

Apartman görevlilerinin maaþlarý hesaplanýrken, gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyorlar. Böylece asgari ücret hesaplanýrken i yüzde 15 olan Gelir Vergisi ve yüzde 0.75 olan Damga Vergisi kesintileri uygulanmýyor.
ENERJÝ KÝMLÝK BELGESÝ ALMA ZORUNLULUÐU 2020'YE ERTELENDÝ..
Enerji VerimliliðiÇevre ve Þehircilik Bakanlýðý, mevcut binalar için 2 Mayýs'tan itibaren zorunlu hale gelecek binalar ve baðýmsýz bölümlere iliþkin alým, satým ve kiraya verme iþlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) aranmasý þartýný 1 Ocak 2020'ye erteledi.

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn "Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayýmlanarak, yürürlüðe girdi.

HABERÝN DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
ASANSÖR ÝÞLETME, BAKIM VE PERÝYODÝK KONTROL YÖNETMELÝÐÝ
Dikkat
Resmi gazete'de yayýmlanan Asansör Ýþletme, Bakým ve Periyodik Kontrol Yönetmeliðinin 15. Maddesi'nin 1. fýkrasýnda, "Bina sorumlusu asansörün güvenli bir þekilde çalýþmasýný saðlamak üzere ayda 1 kez bakýmýnýn ve yýlda 1 kez periyodik kontrolünün yaptýrmaktan, bakým ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur

Ayrýca ayný yönetmeliðin 24. Maddesinin 4’üncü fýkrasýnda, "Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduðu tespit edilmesine raðmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapýlmayan asansör, periyodik kontrolü yapýlýncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafýndan mühürlenerek hizmetten men edilir


ASANSÖR ÝÞLETME, BAKIM VE PERÝYODÝK KONTROL YÖNETMELÝÐÝ

Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi/Sayýsý: 24.06.2015/29396

Yürürlükten kaldýrýlan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

YÖNETMELÝÐÝN TAMAMINI OKUMAK ÝÇÝN "DEVAMI" NI TIKLAYIN...
ASANSÖRLER ÝÇÝN YENÝ YÖNETMELÝK UYARISI !
Dikkat
"2014/33/AB yönetmeliði olarak hazýrlanan ve asansörlerdeki yeni uygulamalar için tanýnan süre 20.07.2017 tarihinde son bulmaktadýr. Bu tarihten itibaren EN81-20 ve EN81-50 standardýna uygun asansörler yapýlmasý zorunlu hale getirilmiþtir.

HABERÝN TAMAMINI OKUMAK ÝÇÝN "DEVAMI" NI TIKLATIN....
RAPOR PARASI NASIL ALINIR...
Konut KapýcýlarýSosyal Güvenlik Kurumu çeþitli saðlýk nedenlerinden dolayý çalýþamayacak olan iþçiler için rapor parasý (iþsizlik ödeneði) ödemektedir. Raporlu olan iþçiler çalýþamadýklarý günler için rapor parasýný alabilirler. Ýþçilerin maddi açýdan maðdur olmamalarý için raporlu olduðu günlerin iþ göremezlik ödeneði ödenir.

Raporlu olunan günler için rapor gününün ilk 2 günü için rapor parasý ödenmez. Ýlk 2 günden sonraki günler için rapor parasý ödenir.

Rapor Parasý Alma Þartlarý Nelerdir?

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN...
50 YAÞ VE ÜZERÝ ÇALIÞANLARIN YILLIK ÝZÝN HAKKI
Konut Kapýcýlarý4857 sayýlý iþ kanununun 53. maddesine göre çalýþanlarýn yýllýk izin haklarý;

1 – 5 yýl arasý : 14 gün / 5 – 15 yýl arasý : 20 gün / 15 yýl ve fazla : 26 gün

den az olamaz.

Bu izin haklarý 50 yaþýna henüz ulaþmamýþ çalýþanlarýmýz içindir.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN....
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.